Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU COALICJA.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z Internetowego Serwisu Coalicja Studio (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu coalicja.com

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Coalicja Studio – Coalicja Studio Ferenc Rogala spółka jawna, z siedzibą w Warszawie (01-405), ul. Dobiszewskiego 1 lok. 19, będące właścicielem praw do Serwisu Internetowego Coalicja.com (www.coalicja.com);

Serwis Internetowy Coalicja Studio (zwany też Serwisem) – oznacza serwis internetowy Coalicja Studio wyposażony w i udostępniający Zasoby Serwisu;

Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące: informacje o Coalicja Studio, portfolio zawierające wykonane projekty, opis oferty, artykuły, formularze kontaktu;

Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z zasobów Serwisu Internetowego Coalicja Studio w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

  1. Administratorem danych osobowych jest Coalicja Studio. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Coalicja Studio wyłącznie w poniższych celach:
  • przesyłania odpowiedzi na zapytania zadane na stronie,
  • marketingowym Coalicja Studio w oparciu o informacje zebrane na podstawie plików cookies w zakresie ustawionych preferencji Użytkownika w przeglądarce.
  1. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
  2. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  3. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

IV. ZOBOWIĄZANIA COALICJA STUDIO

Coalicja Studio zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego Coalicja Studio zgodnie z przepisami prawa oraz do nieumieszczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Coalicja Studio oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Coalicja Studio nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. Coalicja Studio nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu Internetowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiany niniejszego Regulaminu odbywać się będą poprzez umieszczenie na stronie internetowej Coalicja Studio Regulaminu w zmienionym brzmieniu.
  2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Internetowego Coalicja Studio można kierować na adres e-mail: [email protected]