Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny Coalicja.com, działającej pod adresem internetowym www.coalicja.com oraz podczas składania zamówień drogą e-mailową lub telefonicznie (dalej „usługi”), udostępnianej przez Coalicja Studio Ferenc Rogala spółka jawna, ul. Dobiszewskiego 1/19, 01-405 Warszawa, NIP: 5272804034.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę korzystającą z Usługi.
„Serwis” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności to witryny internetowe Coalicja Studio.

Korzystanie z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Coalicja Studio Ferenc Rogala spółka jawna (zwana dalej: „Coalicja Studio”), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Usług. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Coalicja Studio zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Coalicja Studio zapytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.
W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi Coalicja Studio gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:
1. nazwisko i imię,
2. adres e-mail,
3. adres zamieszkania lub siedziby,
4. adres korespondencyjny,
5. numer telefonu.
6. dane o płatnościach (wyłącznie jako odczyt numeru rachunku bankowego, z którego realizowana była płatność).
7. Numery NIP, REGON, KRS w przypadku firm.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Usługi. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Usłudze jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika i wystawienie Faktury sprzedażowej lub przed sprzedażowej na wybrane usługi. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwa realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

Podstawą przetwarzania przez Coalicja Studio danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Coalicja Studio informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Coalicja Studio (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Coalicja Studio informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia) wyrażona jako subskrypcja listy mailingowej, którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać również przez element przesłanej wiadomości odpowiadający za wypisanie i usuniecie z listy.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Coalicja Studio usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
Coalicja Studio powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Coalicja Studio usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
Coalicja Studio umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
Coalicja Studio może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie lub w trakcie realizacji Usługi jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Inne dane

W niektórych przypadkach Coalicja Studio gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.
Dane Użytkowników nie są przetwarzane przez Coalicja Studio w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. W tym rozumieniu profilowanie oznaczałoby dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Coalicja Studio, które polegałoby na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji Użytkowników.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Coalicja Studio w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Coalicja Studio wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej [email protected]

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Coalicja Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.coalicja.com
Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres przetwarzanych danych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, iż:

1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Coalicja Studio Ferenc Rogala spółka jawna (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobiszewskiego 1/19. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
2)   Państwa dane (imię, nazwisko, dane kontaktowe (tel., adres e-mail), dane adresowe, numery rachunków bankowych) przetwarzane będą w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych wyłącznie przez Administratora w celu:
– realizacji umowy sprzedaży, weryfikacji zdolności płatniczej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– prowadzenia dokumentacji księgowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– prowadzenia ewidencji elektronicznej kontrahentów, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych Administratora danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– prowadzenie analiz wewnętrznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– prowadzenia korespondencji elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– prowadzenia akcji promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– dochodzenie przez Administratora zaległych roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– monitorowanie obiektu Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– obsługi reklamacji,
– realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Administratora z dostawcami/producentami.
3)   Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na pisemne zlecenie Administratora takie podmioty jak: świadczące usługi z zakresu serwisu i programistyczne, serwisu IT, świadczące usługi transportowe i kurierskie, świadczące usługę niszczenia dokumentacji, księgowości, instytucje finansowe, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w związku z odbiorem/wykorzystaniem nagrody przyznanej w ramach akcji promocyjnej.
4)   Państwa dane osobowe przechowywane będą przez:
– umowy – 6 lat od rozwiązania umowy,
– dokumentacja księgowa – 6 lat
– dokumentacja akcji promocyjnych – 6 lat,
– ewidencja elektroniczna kontrahentów, analizy wewnętrzne, korespondencja elektroniczna, nagrania z monitoringu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
– dokumentacja zaległych roszczeń – 10 lat od przedawnienia roszczenia bądź zgodnie z terminem wznowienia procesu windykacji.
5)   Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
6)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy sprzedaży.
7)   Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8)   Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9)   Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.